उम्मेद्वार मनोनयन पत्र
नेपाल वित्तीय संस्था संघ
उम्मेदवार मनोनयन पत्र २०७२

श्री निर्वाचन अधिकृतज्यु,                            मिति: २०७२।६।५
नेपाल वित्तीय संस्था संघ,

महोदय,
त्यस नेपाल वित्तीय संस्था संघको मिति २०७२ असोज ८  गते बस्ने १९ औं वार्षिक साधारण सभाको बैठक बैठकबाट हुने कार्यसमितिको निर्वाचनमा पदाधिकारी / सदस्य पदमा उम्मेदवार हुनको लागि यो मनोनयन पत्र दर्ता गरेको छु। मेरो प्रस्तावक र समर्थक निम्न अनुसार छन। साथै मैले नैतिक पतन देखि फौजदारी कसूरमा सजाय पाएको छैन।

उम्मेदवार
१.नाम                               
२.उम्मेदवार हुने पद
३.प्रतिनिधित्व गर्ने वित्तीय संस्थाको नाम
४.संस्थामा कार्यरत पद

_________________
उम्मेदवारको दस्तखत                         वित्तीय संस्थाको छाप

प्रस्तावक
१.नाम                      
२.पद
३.प्रतिनिधित्व गर्ने वित्तीय संस्थाको नाम

_________________
प्रस्तावकको दस्तखत                         वित्तीय संस्थाको छाप

समर्थक
१.नाम                             
२.पद
३.प्रतिनिधित्व गर्ने वित्तीय संस्थाको नाम

_________________
समर्थकको दस्तखत                        वित्तीय संस्थाको छाप

द्रष्तब्य
१. संघको कार्यसमितिको पदाधिकारी एंव सदस्यको निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन चाहनेले संघको विधानको दफा १५ अनुसार  आफुले प्रतिनिधित्व गरेको वित्तीय संस्थाको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (CEO) हुन  अनिर्वाय छ। उम्मेदवार हुनको लागि आफु कार्यकारी प्रमुख भएको प्रमाण  एवं संवन्धित वित्तीय संस्थाबाट  मनोनयन गरिएको पत्र अनिवार्य रुपमा पेश गर्नु  पर्ने छ।

२. नेपाल वित्तीय संस्था संघको विधानको अनुसुची १ अनुसार अध्यक्ष पदको लागि रु. ५००० अन्य पदाधिकारीहरुको लागि रु.३००० र सदस्यको लागि रु.२००० निर्वाचनको लागि मनोनयन दस्तुर बुझाउनु पर्ने छ।